Samfunnsfag FVO modul 4 - Elevbok - Utdrag

SAMFUNNSFAG FOR MODUL 4 FORBEREDENDE VOKSENOPPLÆRING NORSKNIVÅ A2/B1 ELEVBOK ASTRID BRENNHAGEN 2019

Samfunnsfag FVO modul 4 ‐ Elevbok Basiskunnskap 2019 1 SAMFUNNSFAG FOR MODUL 4 I FORBEREDENDE VOKSENOPPLÆRING FVO ELEVBOK Norsknivå A2/B1 Navn: …………………………..…….. Det er ikke tillatt å kopiere fra elevboka. Astrid Brennhagen, september 2019 (rev 08.2020) KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 4 ‐ Elevbok Basiskunnskap 2019 2 Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen Foto: Bjørn Aalerud Spørsmål kan rettes til: Basiskunnskap Postboks 36 2018 Løvenstad Epost: post@basiskunnskap.no www.basiskunnskp.no KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 4 ‐ Elevbok Basiskunnskap 2019 3 Forord Samfunnsfag for modul 4 er et læremiddel i tråd med forsøkslæreplanen i samfunnsfag for forberedende voksenopplæring (FVO). Boka bygger på kompetansemålene etter modul 4. Læremiddelet består av elevbok og lærerperm. Elevboka inneholder tekster, ordforklaringer og oppgaver som styrker ordforståelsen. Lærerpermen består av to deler. Den første delen inneholder oppgaveark til hvert kapittel. Læreren kopierer aktuelle oppgaveark til elevene. Den andre delen inneholder tilleggsmateriell til hvert kapittel. Læreren kopierer og klipper opp det tilleggsmateriellet som passer for klassen. Samfunnsfag for modul 4 er skrevet i et enkelt språk. Ønsket er at materiellet skal kunne fungere både for elever som er på vei mot A2 og for elever som har passert A2 og er på vei mot B1. Både elevboka og lærerpermen inneholder mange og varierte oppgaver som legger til rette for differensiering. Oppgavene dekker behovet for repetisjon, individuelt arbeid, samarbeid, muntlig og skriftlig trening. Læreren anbefales å lage presentasjoner og bruke bilder, kart og diagrammer for å illustrere teksten. Mitt ønske er at Samfunnsfag for modul 4 skal være et hjelpemiddel i arbeidet med å gi elevene tilpasset undervisning i tråd med gjeldende læreplan. Tilleggsmateriellet bakerst i permen kan læreren kopiere og klippe opp. Noen gode råd: Det anbefales å kopiere på tjukke ark til kort som brukes mange ganger. Ark i tjukkelse 160 gram/m2 er tilstrekkelig tynne til å kunne brukes i vanlige kopimaskiner. Det anbefales å lagre kortene i små gjennomsiktige poser med lås. Posene kan legges i A4‐lomme med toppåpning og hull som settes i perm. Et alternativ kan være å oppbevare de små posene med kort i gjennomsiktige plastbokser med lokk. Astrid Brennhagen KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 4 ‐ Elevbok Basiskunnskap 2019 4 Samfunnsfag for modul 4 i FVO. Læreplanmålene. Hovedområde Mål i læreplanen Kapittel i boka Demokrati og medborgerskap Gjøre greie for årsaker til og virkninger av kolonialisme og imperialisme og gi eksempler på avkolonisering Kapittel 1. Imperialisme Drøfte årsaker til og virkninger av sentrale internasjonale konflikter på 1900‐ og 2000‐tallet Kapittel 2. Den andre verdenskrigen Kapittel 3. Den kalde krigen Kjenne til Norges rolle i enkelte internasjonale organisasjoner Kapittel 4. Norge etter 1945 Gi eksempler på FNs betydning i verdenssamfunnet, gjøre greie for FNs menneskerettighetserklæring og diskutere menneskerettighetenes betydning Kapittel 5. FN Kapittel 6. Bærekraft Kapittel 10. Migrasjon Individ, relasjoner og samfunn Gi eksempler på hvordan trekk i dagens norske samfunn er formet av viktige historiske hendelser på 1900‐tallet Kapittel 2. Den andre verdenskrigen Kapittel 3. Den kalde krigen Kapittel 4. Norge etter 1945 Arbeidsliv, bærekraft og globalisering Diskutere premisser for bærekraftig utvikling og økonomisk vekst Kapittel 6. Bærekraft Kapittel 8. Økonomi Drøfte bruk og misbruk av ressurser, hvilke konsekvenser det kan få for miljø og samfunn, og konflikter det kan skape lokalt og globalt Beskrive hovedtrekk ved norsk økonomi og hvordan den henger sammen med den globale økonomien Kapittel 8. Økonomi Sammenlikne størrelse, struktur og vekst i befolkninger og analysere befolkningsutvikling, urbanisering og flytting i nyere tid ved å bruke ulike kilder som f.eks. kart Kapittel 9. Demografi Kapittel 10. Migrasjon Sammenlikne variasjoner i levekår i ulike deler av verden, forklare de store forskjellene mellom fattige og rike land og drøfte tiltak for en jevnere fordeling Kapittel 7. Fattige og rike land Kapittel 1. Imperialisme KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 4 ‐ Elevbok Basiskunnskap 2019 5 Innhold Kapittel 1. Imperialisme side 7 Europeiske land tok kolonier side 7 Berlin‐konferansen 18814–1885 side 11 Forskjellige typer imperialisme side 11 Hvorfor tok europeiske land kolonier? side 14 Negative følger av imperialismen side 18 Positive følger av imperialismen side 23 Avkolonisering side 24 India side 26 Afrika side 28 USAs imperialistiske politikk side 30 Økonomisk imperialisme i dag side 30 Kapittel 2. Den andre verdenskrigen side 34 Hvorfor startet den andre verdenskrigen? side 36 Hvorfor var det ingen som stoppet Hitler? side 39 Hitler tok mange land side 40 Avslutningen av krigen side 44 Konsentrasjonsleirene side 48 Nürnberg‐rettssakene side 48 Etter krigen side 49 Norge under den andre verdenskrigen side 53 Hvorfor ville Tyskland ta Norge? side 53 Elverumsfullmakten side 57 Nortraship side 57 Norge ble et diktatur side 60 Motstandsarbeid side 64 De norske jødene side 64 Hverdagsliv under krigen side 68 Avslutningen av krigen side 70 Kapittel 3. Den kalde krigen side 72 Truman‐doktrinen side 77 Marshall‐planen side 77 NATO og Warzawapakten side 80 Våpenkappløp side 81 Årsaker til den kalde krigen side 82 Avslutningen av den kalde krigen side 84 Følger av den kalde krigen side 84 Kapittel 4. Norge etter 1945 side 89 KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 4 ‐ Elevbok Basiskunnskap 2019 6 Kapittel 5. FN – De forente nasjoner side 95 Kapittel 6. Bærekraft side 98 Naturressurser side 98 Energikilder side 99 Global oppvarming side 104 FNs bærekraftmål side 107 Kapittel 7. Fattige og rike land side 138 Årsaker til at fattige land er fattige side 141 Hva kan vi gjøre for å få en mer rettferdig verden? side 146 Kapittel 8. Økonomi side 149 Rike og fattige side 151 Privatisering side 151 Velferdsstaten side 152 Global økonomi side 155 Kapittel 9. Demografi side 157 Fruktbarhetstall side 157 Hvorfor er fruktbarhetstallene forskjellige? side 159 Fødselsrate og dødsrate side 161 Forventet levealder side 162 Befolkningen har utviklet seg i faser side 164 Fordeling og fødselskontroll side 167 Kapittel 10. Migrasjon side 169 Urbanisering side 169 Flyktninger side 173 KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 4 ‐ Elevbok Kapittel 1. Imperialisme Basiskunnskap 2019 7 Mål M4: Gjør greie for årsaker til og virkninger av kolonialisme og imperialisme og gi eksempler på avkolonisering Kapittel 1. Imperialisme  imperialisme – et land bestemmer over et annet land  militær imperialisme – et land bruker våpen for å ta kontroll over et annet land  økonomisk imperialisme – et land eller et stort firma utnytter et annet land økonomisk. F.eks. kan et land eller et firma kontrollere råvarer eller jord i et annet land.  kulturell imperialisme – kultur og levemåte i et mektig land blir viktig i andre land. Et mektig land sprer sin tenkemåte og levemåte til andre land  årsaker – noe som fører til forandring, svaret på «hvorfor»  koloni – et område utenfor et lands grenser som landet kontrollerer  råvarer – det du trenger for å lage en vare  stormakt – et land med mye makt. Eksempler på stormakter var Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia.  å utnytte – å bruke, å misbruke, å tjene på  brutal – slem  urfolk – menneskene som først bodde på et sted  å oppdage – å finne Europeiske land tok kolonier Europeiske land hadde kolonier flere steder i verden før 1800. Europeere reiste med skip til andre land for å handle. Spania og Portugal hadde kolonier i Nord‐Amerika og i Sør‐Amerika. Flere europeiske land tok kolonier i Asia og i Afrika for å kontrollere råvarer. Krydder, te og bomull var viktige råvarer. Perioden mellom 1870 og 1914 kaller vi imperialismens tid. I denne perioden tok europeiske land kontroll over nesten hele Afrika og store områder i Asia. Eksempler på stormakter som tok kolonier, er Storbritannia, Frankrike, Italia, Tyskland, Nederland og Belgia. Det var vanlig at europeerne brukte våpen, og mange ble drept. Noen steder styrte europeerne på en brutal måte. Storbritannia var verdens største kolonimakt. India var Storbritannias viktigste koloni. Landene som i dag heter Pakistan, Bangladesh og Myanmar/Burma var en del av kolonien India. Britene brukte våpen da de tok India. Innbyggerne måtte følge britiske regler. De som ikke fulgte reglene, fikk streng straff, og mange ble drept. KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 4 ‐ Elevbok Kapittel 1. Imperialisme Basiskunnskap 2019 8 Britene konkurrerte med andre europeiske land om å ta områder i Asia og i Afrika. På slutten av 1800‐tallet styrte britene en firedel av landområdene på jorda. Briten James Cook reiste til Australia i 1770, og Australia ble en britisk koloni. Britene tok med seg sauer til Australia, og sauebøndene i Australia solgte ull til Storbritannia. Britene sendte kriminelle personer til Australia. Straffen var å jobbe på gårdene. På 1800‐tallet oppdaget folk gull, og da kom det mange innvandrere til Australia. Urfolket i Australia heter aboriginer. Innvandrerne som kom, drepte eller sendte bort aboriginene. Oppgave 1. Sett inn riktig ord til hver forklaring. (koloni, sau, råvarer, stormakt, militær imperialisme, økonomisk imperialisme) Område utenfor et lands grenser som landet kontrollerer Det du trenger for å lage en vare Land med mye makt Dyr som gir oss ull Det å bruke våpen for å ta kontroll over et annet land, kalles … Det å ha økonomisk makt i et annet land, kaller vi … Oppgave 2. Finn ord i teksten som betyr det motsatte. fra ↔ ……………………………………….… kjøpte ↔ ………………………………….. små ↔ …………………………………….…. uvanlig ↔ ………………………………… begynnelsen ↔ …………………………….. uten ↔ ……………………………………. KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 4 ‐ Elevbok Kapittel 1. Imperialisme Basiskunnskap 2019 9 Oppgave 3. Hvilket ord skal ut? Bruk ordet i setningen. Spania, Italia, kolonier, Frankrike ……………………………………………………… Europeiske stormakter tok ……………………………………………… i andre verdensdeler. te, streng, kaffe, bomull ……………………………………………………… De som ikke fulgte reglene, fikk ……………………………………………………… straff. Asia, Storbritannia, Afrika, Europa ……………………………………………………… ……………………………………………………… styrte en firedel av landområdene på jorda. India, brukte, styrte, fulgte ……………………………………………………… Storbritannia tok kontroll over ……………………………………………………… te, bomull, brukte, kaffe ……………………………………………………… Det var vanlig at europeerne ……………………………………………………… våpen. Oppgave 4. Sett inn ordene som passer. (europeer, Tyskland, afrikaner, italiener, spanjol, italiensk, tysk, Storbritannia, britisk, Pakistan, pakistansk, afrikansk, Europa, Spania) LAND/VERDENDSDEL PERSON NASJONALITET brite pakistaner tysker Afrika europeisk Italia spansk KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 4 ‐ Elevbok Kapittel 1. Imperialisme Basiskunnskap 2019 10 Oppgave 5. Sett strek. Lag setning. Flere europeiske land hadde over India. Stormaktene tok kolonier for kolonier i andre verdensdeler. Storbritannia tok kontroll å kontrollere råvarer. Krydder, te og bomull var viktige råvarer. Mange mennesker en britisk koloni. Australia ble ble drept. Britene sendte kriminelle personer til Australia. Urfolket i Australia heter aboriginer. Oppgave 6. Finn synonymer i teksten. båt = …………………………………..….. tidsrommet = ……………………………………….. areal = ………………………………..….. å arbeide = ……………………………………. fant = ……………………………………… lovene = ………………………………………… mennesker = ……………………………. dro = ……………………………………………….. Oppgave 7. Finn verbet som passer til substantivet. SUBSTANTIV VERB en reise å en kontroll å et styre å en konkurranse å et salg å OPPGAVEARK I LÆREPERMEN KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 4 ‐ Elevbok Kapittel 1. Imperialisme Basiskunnskap 2019 11 Berlin‐konferansen 1884–1885  å unngå ‐ å slippe unna, å la være, å gå forbi. Hva kan du gjøre for å unngå å få diabetes? Jeg kjører til jobben før rushtida for å unngå kø. Jeg bruker solkrem for å unngå å bli solbrent. Stormaktene konkurrerte om kolonier, og konkurransen var så hard at det kunne bli en farlig krig. Lederne for europeiske stormakter hadde et møte i Berlin for å unngå krig i Europa. Lederne delte Afrika mellom seg. Ingen afrikanere var med på møtet, og ingen spurte afrikanerne hva de mente. Folkegrupper som hadde levd sammen i mange hundre år, måtte bo i forskjellige land. Andre steder måtte folkegrupper som var fiender, bo i samme land. Dette førte til nye konflikter. Forskjellige typer imperialisme Når et land tar kontroll over et annet land med våpen, er det militær imperialisme. Når et land tjener penger på å utnytte et annet land, er det økonomisk imperialisme. Et eksempel på økonomisk imperialisme er å kjøpe billige råvarer og selge dyre ferdigvarer tilbake. Når et mektig land sprer sin kultur og levemåte til andre land, er det kulturell imperialisme. Mange europeiske land mente at de hadde et bedre samfunn og en bedre kultur enn land i Afrika og Asia. Derfor mente de at det var riktig å lære folk i Afrika og Asia å leve og tenke som europeere. Oppgave 8. Sett inn verb i preteritum. Bruk verbene i setningene. INFINITIV PRETERITUM å spørre å konkurrere å være å ha å dele å mene å føre KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 4 ‐ Elevbok Kapittel 1. Imperialisme Basiskunnskap 2019 12 Stormaktene ………………………………… om kolonier. Konkurransen …………………… så hard at det kunne bli en farlig krig. Stormaktene …………………………….. et møte i Berlin for å unngå krig i Europa. Lederne ………………………………………. Afrika mellom seg. Ingen …………………………………….. hva afrikanerne …………………………………….. Delingen av Afrika …………………………………. til nye konflikter. Oppgave 9. Sett inn ordene som mangler. Når et land tar kontroll ………………………………. et annet land ……………………….. våpen, er det militær imperialisme. Når et land ……………………………………. penger …………………………………… å utnytte et annet land, er det økonomisk imperialisme. Et eksempel på økonomisk imperialisme er å kjøpe …………………………………….. råvarer og ……………………….……… dyre ferdigvarer tilbake. Når et mektig land sprer sin …………………………………… og levemåte til andre land, er det kulturell imperialisme. Mange europeiske land mente at de hadde et bedre samfunn og en bedre kultur ……………………………………. land i Afrika og Asia. Derfor …………………………………………………. de at det var riktig å lære folk i Afrika og Asia å leve og tenke …………………………… europeere. Oppgave 10. Finn ord i teksten som betyr det motsatte. selge ↔ …………………………………… billige ↔ …………………………………… dårligere ↔ ………………………………… feil ↔ …………………………………….. KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 4 ‐ Elevbok Kapittel 1. Imperialisme Basiskunnskap 2019 13 Snakk sammen i liten gruppe Hva betyr disse ordene?  Imperialisme  Militær imperialisme  Økonomisk imperialisme  Kulturell imperialisme  Koloni Kan du navnet på noen land i Afrika? Kan du navnet på noen land i Asia? Fortell om Berlin‐konferansen i 1884–1885 OPPGAVEARK I LÆRERPERMEN KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 4 ‐ Elevbok Kapittel 1. Imperialisme Basiskunnskap 2019 14 Hvorfor tok europeiske land kolonier?  stadig flere – flere og flere  industri – fabrikker  metaller – Eksempler på metaller er gull, jern, kobber og aluminium.  å få tak i – å skaffe seg, å finne  marked – kunder som vil kjøpe varer  industriland – land som har fabrikker  mektig – Et land som har mye makt, er mektig. En person som har mye makt, er mektig.  makt – mulighet til å bestemme  misjonær – en person som reiser til et annet land for å fortelle om sin religion For å tjene penger Stadig flere land i Europa fikk industri. Fabrikkene trengte råvarer som f.eks. bomull, kakao, metaller, kaffe og sukker. Afrika og Asia hadde disse råvarene. Europeerne tok kontroll over land som hadde viktige råvarer. På den måten kunne europeerne få tak i billige råvarer. Industrilandene i Europa måtte selge varene sine. Koloniene ble et marked for varene som fabrikkene i Europa lagde. Industrilandene solgte varene sine i koloniene. Europeerne tjente penger på å utnytte andre land. For å få mer makt Europeiske land tok kolonier for å få makt. Storbritannia og Frankrike hadde lenge vært mektige. Andre land begynte å ta kolonier, og da ble Storbritannia og Frankrike redde for å miste makt. Mektige land som hadde mange kolonier, ble redde for at andre land, som også tok kolonier, skulle bli mektigere. Kulturimperialisme, rasisme og misjon Mange europeere mente at tenkemåten og levemåten i Europa var best. Derfor ville europeerne spre europeisk kultur til andre deler av verden. Noen europeere mente at de hvite var de beste og flinkeste menneskene. Derfor mente de at det var riktig at de hvite skulle styre over folk i andre land. Kristne misjonærer ville at afrikanere og asiater skulle bli kristne. Kristne misjonærer reiste til koloniene for å fortelle om kristendommen. Misjonærene bygde skoler og sykehus. KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 4 ‐ Elevbok Kapittel 1. Imperialisme Basiskunnskap 2019 15 Oppgave 11. Velg riktig avslutning. internett. J 1 På 1800‐tallet fikk stadig flere land i Europa tv. D Industri. M fisk. V 2 Eksempel på råvare som europeerne ville ha i kolonene, var bomull. I poteter. Å land. R 3 Afrika, Asia og Europa er eksempler på byer. B verdensdeler. S land. T 4 Spania, Storbritannia og Belgia er eksempler på byer. P verdensdeler. Y folkegrupper. H 5 Islam, kristendom og hinduisme er eksempler på ideologier. Æ religioner. E STORBRITANNIA OG FRANKRIKE VAR REDDE FOR Å … … … … … MAKT. 1 2 3 4 5 Oppgave 12. Finn synonym i teksten. fabrikker = …………………………..… å skaffe seg = ………………..…….…………………… engstelige = ……………………………. å bestemme over = …………………………..……… å snakke om = ………………………………………………………… KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 4 ‐ Elevbok Kapittel 1. Imperialisme Basiskunnskap 2019 16 Oppgave 13. Lag sammensatte ord og bruk dem i setningene under. leve maktene stor måten levemåten industri land rå grupper folk + e varer Mange europeere mente at ………………………………………………… i Europa var best. …………………………………………………… konkurrerte om å ta kolonier. Land som hadde fabrikker, ble kalt ……………………………………………………………….. Afrika og Asia hadde ……………………………………………… som stormaktene trengte. Det finnes mange forskjellige ……………………………………………………………… i Afrika. Oppgave 14. Sett strek. Lag setning. Europeerne tok kontroll over land som hadde viktige råvarer. Land som hadde kolonier, fikk måtte selge varene sine. Industrilandene tak i billige råvarer. Koloniene ble et marked for på å utnytte andre land. Europeerne tjente penger varene som fabrikkene i Europa lagde. Europeiske land tok kolonier for å få makt. KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 4 ‐ Elevbok Kapittel 1. Imperialisme Basiskunnskap 2019 17 Oppgave 15. Velg riktig bokstav. En råvare som fabrikkene trengte J 1 Hva er en koloni? En kommune D Et område utenfor landets grenser som landet kontrollerer. K Et forsøk på å skape en mer rettferdig verden V 2 Hva er imperialisme? En stat prøver å få makt i et annet land A En president tar makten H Fordi folk var veldig slemme på den tida R 3 Hvorfor ville stormaktene ta kolonier? Fordi folk likte å sole seg i varme land B Fordi stormaktene ville ha makt og trengte råvarer til fabrikkene F Bomull, kaffe, te og krydder F 4 Hvilke varer ville stormaktene hente i koloniene? Maskiner og maskindeler P Biler og bildeler Y rasisme E 5 Tro på at de hvite var de smarteste og beste menneskene kalles … misjon G religion B Hvilket ord får du? __ __ __ __ __ 1 2 3 4 5 OPPGAVEARK I LÆRERPERMEN KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 4 ‐ Elevbok Kapittel 1. Imperialisme Basiskunnskap 2019 18 Negative følger av imperialismen  leder – «sjef». Statsministeren er lederen for et land. Presidenten er lederen for et land.  å tape – Her: det motsatt av å tjene penger  årsak – noe som fører til en forandring/en situasjon, grunn. Hva er årsakene til at noen land er fattige? (Hvorfor er noen land fattige?) Hva er årsaken til at du ikke var på skolen i går? (Hvorfor var du ikke på skolen i går?)  naturressurser – eksempler på naturressurser er vann, fisk, olje, jord, metaller  å ødelegge – å skade  selvstendig – fri, uavhengig  å produsere – å lage  å føre til – å få som konsekvens  lokalbefolkningen – de innfødte, menneskene som er født og har vokst opp på et sted  elendig – veldig dårlig  slave – person som ikke kan bestemme over seg selv, ufri person som må jobbe gratis for andre  fordeler – privilegier, goder som bare noen (ikke alle) får  å protestere – å si nei, å klage Afrikanerne mistet kontroll over områdene sine, og de mistet viktige ledere. De fikk ikke bestemme selv. Koloniene solgte råvarer billig til de europeiske landene, og koloniene måtte kjøpe dyre ferdigvarer. Koloniene tapte på denne handelen. Stormaktene tjente på å ha kolonier. Koloniene måtte kjøpe ferdigvarer fra stormaktene og fikk ikke utvikle egen industri. Dette er en viktig årsak til at folk i koloniene fremdeles er fattige. Stormaktene brukte opp viktige naturressurser i koloniene. Dette ødela økonomien mange steder da koloniene ble selvstendige. De europeiske landene bestemte ofte at koloniene skulle selge bare én eller to råvarer, f.eks. kaffe eller kakao. Økonomien i de tidligere koloniene er avhengig av prisen på disse varene. Når prisen på f.eks. kaffe går ned, får bøndene som dyrker kaffe, økonomiske problemer. Det fører til problemer i landets økonomi. Mange millioner mennesker mistet det de levde av. KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 4 ‐ Elevbok Kapittel 1. Imperialisme Basiskunnskap 2019 19 De hvite behandlet lokalbefolkningen dårlig i noen av koloniene. De innfødte måtte jobbe for de hvite og måtte bygge f.eks. veier og jernbane. Arbeidsforholdene var elendige, og arbeiderne fikk dårlig lønn. I Belgisk Kongo arbeidet afrikanerne nesten som slaver. Folk måtte også betale skatt til kongen i Belgia. Lokalbefolkningen måtte følge europeiske lover og europeisk levemåte. Da europeerne delte opp Afrika, ble folkegrupper noen steder splittet. Andre steder måtte fiender leve sammen. Dette førte til nye konflikter da koloniene ble selvstendige. Europeerne ga noen folkegrupper fordeler som f.eks. bedre jobb eller mer utdanning. Når kolonimaktene ga noen folkegrupper flere fordeler enn andre, tenkte kolonimaktene at de ulike folkegruppene ikke ville gå sammen og protestere. Denne forskjellsbehandlingen førte til borgerkrig flere steder da koloniene ble selvstendige. Oppgave 16. Sett inn riktig form av «selvstendig». Når et land ikke kan bestemme selv, er ikke landet …………………………………………… Etter andre verdenskrig ble koloniene ………………………………………………………………. Hvis du ikke er avhengig av andre personer, er du ……………………………………………. Norge ble ………………………………………………………… i 1905. Delingen av Afrika førte til nye problemer da koloniene ble …………………………………………………………….. Det ble borgerkrig flere steder da koloniene ble ………………………………………………. Oppgave 17. Sett inn synonymer. (kultur, fordeler, går ned, stiger, lokalbefolkningen) levemåte = …………………………………… synker = …………………………………….. går opp = …………………………………….. privilegier = ………………………………… de innfødte = …………………………………………….……………… KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 4 ‐ Elevbok Kapittel 1. Imperialisme Basiskunnskap 2019 20 Oppgave 18. Sett inn «føre til» i riktig tid. Koloniene solgte råvarer billig og kjøpte dyre ferdigvarer. Dette …………………………………………………………. at koloniene tapte på handelen. Koloniene måtte kjøpe ferdigvarer fra stormaktene, og det ……………………………………………………… at koloniene ikke fikk utvikle egen industri. Stormaktene brukte opp viktige naturressurser i koloniene, og det ………………………………………………………… at økonomien mange steder ble ødelagt. Lav råvarepris i et land kan …………………………………………. økonomiske problemer. Delingen av Afrika ………………………………………………………………….. nye konflikter. Sykehus og medisiner ……………………………………………...……. bedre helse. Oppgave 19. Sett inn ord. (metaller, Afrika, kolonimakter, Asia) Gull, sølv, jern og kobber er eksempler på ……………………………………………..……….. Nigeria, Somalia og Kenya er eksempler på land i …………………………………………….. Storbritannia, Frankrike og Belgia er eksempler på …………………………………………… Kina, Japan og Vietnam er eksempler på land i ………………………………………………… Oppgave 20. Skriv inn ord som betyr det motsatte. (ødelegge, splitte, følge, fiende, opp, nye) venn ↔ ……………………………..… å bryte en lov ↔ å ………………………. en lov å samle ↔ å ………………………… gamle ↔ ……………………………………………… ned ↔ ………………………………… å reparere ↔ å ………………………….…………. KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 4 ‐ Elevbok Kapittel 1. Imperialisme Basiskunnskap 2019 21 Oppgave 21. Hvilket ord skal ut? Bruk ordene i setningene under. selge, kjøpe, tjene, årsak …………………………………………………… billig, konflikter, dyr, dårlig …………………………………………………… ødela, kaffe, te, kakao …………………………………………………… Koloniene fikk ikke utvikle egen industri, og det er en viktig ………………………….. til at folk i de tidligere koloniene fremdeles er fattige. Delingen av Afrika førte til nye …………………………………………. da koloniene ble selvstendige. Stormaktene brukte opp viktige naturressurser, og det …………………………… økonomien mange steder da koloniene ble selvstendige. Oppgave 22. Lag sammensatte ord og sett dem inn i setningene under. ferdig ressurser natur varer ferdigvarer lokal forhold arbeid + s befolkningen borger krig Koloniene måtte kjøpe ……………………………………………… fra de europeiske stormaktene. Stormaktene brukte opp viktige ……………………………………………………. i koloniene. De hvite behandlet ofte ………………………………………………………… dårlig. Eksempler på dårlige …………………………………………………….. er lange arbeidsdager, dårlig lønn og farlige arbeidsoppgaver. Da koloniene ble selvstendige, ble det ……………………………………………. flere steder. KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 4 ‐ Elevbok Kapittel 1. Imperialisme Basiskunnskap 2019 22 Snakk sammen i liten gruppe Hvorfor ville europeiske land ha kolonier?  Råvarer  Markeder  Makt  Misjon Snakk sammen om de negative følgene av koloniseringen. Bruk disse punktene:  Afrika mistet kontroll over områdene sine  Afrika mistet sine egne ledere  Koloniene dyrket bare en eller to råvarer  Økonomiske problemer når råvareprisen går ned  Afrika måtte kjøpe ferdigvarer fra kolonimaktene  Fikk ikke starte egen industri  Afrika selger fortsatt råvarer og kjøper dyre ferdigvarer  Afrika mistet ressurser  Stormaktene behandlet lokalbefolkningen dårlig  Dårlige arbeidsforhold  Tvangsarbeid  Skatt til kolonimakten  Straff  Delingen av Afrika førte til konflikter  Forskjellsbehandling av folkegrupper førte til konflikter KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 4 ‐ Elevbok Kapittel 1. Imperialisme Basiskunnskap 2019 23 Positive følger av imperialismen Europeerne bygde veier og jernbane. Det ble lettere å reise og transportere varer. Afrikanere lærte å lese og skrive på skoler som europeerne bygde. Sykehus og vaksiner førte til bedre helse. Afrikanere lærte å dyrke korn og grønnsaker på en bedre måte. Det førte til at de kunne produsere mer mat. På møtet i Berlin i 1884–1885 bestemte de europeiske lederne at slaveri skulle være forbudt. Oppgave 23. Sett inn preteritum av verbet i parentes. (å bygge) Europeerne …………………………………………. veier og jernbane. (å bli) Det ………………………….. lettere å reise og transportere varer. (å lære, å bygge) Afrikanere ……………………………… å lese og skrive på skoler som europeerne …………………………………… (å føre til) Sykehus og vaksiner ………………………………………………… bedre helse. (å lære) Afrikanerne ………………………………………… å dyrke korn og grønnsaker på en bedre måte. (å bestemme) På møtet i Berlin i 1884‐1885 …………………………………………. de europeiske lederne at slaveri skulle være forbudt. Oppgave 24. Finn ord i teksten som betyr det motsatte. vanskeligere ↔ ……………………………… dårligere ↔ …………………………………. mindre ↔ ……………………………………… tillatt ↔ ………………………………………. Det ble ikke vanskeligere å reise. Det ble ………………………………….. Jordbruksmetodene ble ikke dårligere. De ble ………………………………………………. De produserte ikke mindre mat. De produserte ………………………………..mat. Slaveri er ikke tillatt. Det er …………………………………… KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 4 ‐ Elevbok Kapittel 1. Imperialisme Basiskunnskap 2019 24 Avkolonisering  avkolonisering – koloniene ble selvstendige  borgerkrig – krig mellom grupper i samme land  de allierte – Storbritannia, Frankrike, USA, Sovjetunionen Etter andre verdenskrig ble koloniene selvstendige. Noen land fikk frihet på en fredelig måte, og noen land ble selvstendige etter krig mot kolonimaktene. Noen av de nye selvstendige landene fikk demokrati. I andre land ble det diktatur eller borgerkrig. Den andre verdenskrigen var fra 1939 til 1945. Etter den andre verdenskrigen hadde landene i Europa lite penger. Kolonimaktene trengte å bruke penger på å bygge opp sitt eget land og kunne ikke bruke penger på krig med koloniene. Stadig flere mennesker mente at det ikke var riktig å ha kolonier. Innbyggere i koloniene ønsket frihet. Mange kolonier hadde kjempet sammen med de allierte mot Hitler‐Tyskland og ønsket frihet for sitt eget land også. Oppgave 25. Sett strek. Lag setning. Koloniene ble selvstendige etter fredelig måte. Noen land fikk frihet på en etter krig mot kolonimaktene. Noen land ble selvstendige andre verdenskrig. Noen av de selvstendige landene fikk demokrati. I noen land ble det 1939 til 1945. Den andre verdenskrigen var fra diktatur eller borgerkrig. Etter den andre verdenskrigen hadde penger på å bygge opp eget land. Kolonimaktene trengte å bruke landene i Europa lite penger. KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 4 ‐ Elevbok Kapittel 1. Imperialisme Basiskunnskap 2019 25 Oppgave 26. Velg adjektiv eller substantiv. ADJEKTIV SUBSTANTIV selvstendig/selvstendige selvstendighet fri/frie frihet demokratisk/demokratiske demokrati fredelig/fredelige fred Etter den andre verdenskrigen ble koloniene ………………………………………………… Noen land fikk ……………………………………………….. på en ……………………………………. måte. Noen land har …………………………………………………….. Noen land er ……………………………………………………….. Innbyggerne i koloniene ønsket …………………………………………………………….. Oppgave 27. Hvilket ord skal ut? selvstendig, fri, uavhengig, trengte …………………………………………… bygge, frihet, bruke, ønske …………………………………………… innbyggere, med, på, i …………………………………………… land, koloni, krig, etter …………………………………………… Snakk sammen i liten gruppe. Bruk punktene. Hvorfor ble koloniene selvstendige etter den andre verdenskrigen?  Landene i Europa hadde ikke mye penger  Landene i Europa trengte å bygge opp eget land  Folk mente det var galt å ha kolonier  Innbyggerne i koloniene hadde kjempet mot Hitler og ønsket frihet for sitt eget land OPPGAVEARK I LÆRERPERMEN KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 4 ‐ Elevbok Kapittel 1. Imperialisme Basiskunnskap 2019 26 India  ikkevoldsaksjoner – demonstrasjoner uten å bruke vold  muslim – person som tilhører islam  hindu – person som tilhører hinduismen Mahatma Gandhi var inder og hadde fått utdanning i Storbritannia. Han ledet kampen mot det britiske kolonistyret med ikkevoldsaksjoner. India ble selvstendig i 1947. Landet ble delt i to deler: India og Pakistan. I India var flertallet hinduer, og i Pakistan var flertallet muslimer. Delingen av India førte til at 14 millioner mennesker ble flyktninger. Muslimer som bodde i India, flyktet til Pakistan. Hinduer som bodde i Pakistan, flyktet til India. Konflikten mellom India og Pakistan førte til at 600 000 mennesker mistet livet før FN fikk kontroll i 1949. Området som i dag heter Myanmar eller Burma var en del av den britiske kolonien India. Myanmar/Burma ble opprettet i 1948. Fram til 1971 var Pakistan delt i to: Vest‐Pakistan og Øst‐Pakistan. I 1971 ble Bangladesh opprettet. Bangladesh er det området som tidligere het Øst‐Pakistan. Oppgave 28. Sett inn preteritum av verbene i parentes. (å lede) Mahatma Gandhi ………….…………………… kampen mot det britiske kolonistyret med ikkevoldsaksjoner. (å bli) India ………………… selvstendig i 1947. Landet …………………… delt i to deler: India og Pakistan. (å være) I India …………………. flertallet hinduer, og i Pakistan ………………….. flertallet muslimer. (å føre til, å bli) Delingen av India …………………………………………… at 14 millioner mennesker ………………………………… flyktninger (å bo, å flykte) Muslimer som ……………………… i India, ……………………………………… til Pakistan (å bo, å flykte) Hinduer som ………………………………. i Pakistan, ………………………………………………… til India. (å føre til, å miste) Konflikten mellom India og Pakistan ……………………………………. at 600 000 mennesker ………………………………………… livet. KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 4 ‐ Elevbok Kapittel 1. Imperialisme Basiskunnskap 2019 27 Oppgave 29. Sett inn ord til hver forklaring. (religioner, ikkevoldsaksjoner, muslim, hindu, flyktning, å dø, Mahatma Gandhi) Demonstrasjoner uten å bruke vold Person som tilhører islam Person som tilhører hinduismen Islam, hinduisme, kristendom Person som må reise fra hjemstedet sitt pga. krig Å miste livet Mannen som ledet kampen mot det britiske kolonistyret Oppgave 30. Sorter ordene. (poteter, India, Tyskland, korn, islam, hinduisme, ris, bomull, Pakistan, Bangladesh, kristendom, buddhisme) LAND JORDBRUKSPRODUKT RELIGION Oppgave 31. Sett inn ord som betyr det motsatte. fred ↔ …………………………………………. ned ↔ ……………………………………..… diktatur ↔ …………………………………… mindretall ↔ ……………………………… Snakk sammen i liten gruppe  Hvem var Mahatma Gandhi?  Fortell om frigjøringen av India.  Fortell om delingen av India. OPPGAVEARK I LÆRERPERMEN KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 4 ‐ Elevbok Kapittel 1. Imperialisme Basiskunnskap 2019 28 Afrika  stat ‐ land  stabil – fast, holdbar, varig  å ta hensyn til – å vise respekt for, å ha omsorg for  korrupsjon – å gi penger eller gaver til en maktperson for å få fordeler tilbake  kultur – tradisjoner, levemåte, tenkemåte, kunnskaper, erfaringer I de nye selvstendige statene i Afrika var det vanskelig å få et stabilt styre. En av årsakene til uro og borgerkrig i Afrika, er grensene som de europeiske lederne lagde på Berlin‐konferansen i 1884–1885. Europeerne tok ikke hensyn til at det bodde mange forskjellige folkegrupper med forskjellig kultur og språk innenfor ei grense. Andre steder i Afrika bodde samme folkegruppe i forskjellige land. I tillegg hadde flere afrikanske land store økonomiske problemer og mye korrupsjon. Mange mennesker var fattige og hadde ikke utdanning. Oppgave 32. Sett strek. Lag setning. I mange av de nye afrikanske statene mellom de afrikanske statene. De europeiske lederne lagde grensene var det ikke et stabilt styre. De europeiske lederne tok ikke hensyn språk kom i samme land. Folkegrupper med ulik kultur og til hva afrikanerne mente. Andre steder bodde samme folkegruppe økonomiske problemer. Flere afrikanske land fikk store mange afrikanske land. Korrupsjon var et stort problem i i forskjellige land. Mange mennesker var fattige og hadde ikke utdanning. KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 4 ‐ Elevbok Kapittel 1. Imperialisme Basiskunnskap 2019 29 Oppgave 33. Velg riktig bokstav. misjon. J 1 En av årsakene til uro i Afrika var delingen av Afrika i 1884–1885 S utdanning. K borgerkrig. P 2 Krig mellom ulike grupper i et land kalles korrupsjon. U ikkevoldsaksjoner. H Paris. Ø 3 Hovedstaden i Tyskland heter Roma. B Berlin. R korrupsjon. Å 4 Et system med å gi maktpersoner gaver for å få fordeler, kalles … protester. P demokrati. D religion. Æ 5 Summen av våre erfaringer, opplevelser, kunnskaper og tradisjoner kan vi kalle … misjon. H kultur. K Hvilket ord får du? __ __ __ __ __ 1 2 3 4 5 OPPGAVEARK OG TILLEGGSMATERIELL I LÆRERPERMEN KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 4 ‐ Elevbok Kapittel 1. Imperialisme Basiskunnskap 2019 30 USAs imperialistiske politikk  å redusere – å gjøre mindre  å være klar – å være forberedt  å beskytte – å hjelpe noen mot noe som er farlig, noe som kan ødelegge Store amerikanske firmaer fikk stor makt i mange land og tjente mye penger. Hvis landene prøvde å redusere makten til disse firmaene, var USA klar til å bruke militær makt for å beskytte firmaene. USA kunne også sette inn en regjering som ikke ville ødelegge for amerikanske interesser. Økonomisk imperialisme i dag  å utnytte – å misbruke, å bruke på en feil måte  å fortsette – Vi fortsetter med samfunnsfag etter pausen. Skal du fortsette å gå på skole etter ferien? Jeg har sett to episoder av TV‐serien og skal fortsette å se resten i helga. Innbyggerne fortsetter å være fattige selv om landet har mange naturressurser.  ledelsen – administrasjonen  arbeidskraft – arbeidere  fagforening – forening som jobber for å bedre lønn og arbeidsforhold Når et land eller store selskaper tar kontroll over økonomien i et annet land, kaller vi det økonomisk imperialisme. I Mellom‐Amerika og i Sør‐Amerika har amerikanske firmaer hatt kontroll over økonomien. I Afrika i dag har Kina stor økonomisk makt. Internasjonale selskaper kan vi også kalle multinasjonale selskaper eller flernasjonale selskaper. Et internasjonalt selskap er et firma som produserer varer eller leverer tjenester i flere land. Et internasjonalt selskap har ledelsen plassert i ett land og jobber i flere andre land. Internasjonale firmaer tjener mye på ressursene i fattige land, mens innbyggerne i de fattige landene fortsetter å være fattige. Firmaer tar ut naturressurser i fattige land, men betaler lite eller ikke noe skatt. Selv om et land har viktige naturressurser, fortsetter innbyggerne i landet å være fattige. Mange vil si at dette er eksempel på økonomisk imperialisme i dag. KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 4 ‐ Elevbok Kapittel 1. Imperialisme Basiskunnskap 2019 31 Flere internasjonale selskaper bruker billig arbeidskraft f.eks. i Sør‐Øst‐Asia. Flere fabrikker bruker barn som arbeidskraft også. Ofte er arbeidsforholdene veldig dårlige, og fagforeningene har liten makt. Ofte er lønningene lave. Firmaene tjener mye penger på å utnytte mennesker i fattige land. Oppgave 34. Sett inn ordene som mangler. Store amerikanske firmaer fikk stor ……………………………………… i mange land og tjente mye ………………………………………... Hvis landene prøvde å redusere makten til disse ………………………………………….., var USA klar til å ………………………………. militær makt for å ……………………………………………. firmaene. USA kunne også sette inn en regjering som ikke ville ødelegge for …………………………………………… interesser. Oppgave 35. Lag sammensatte ord og sett dem inn i setningene under. fler kraft natur nasjonalt flernasjonalt arbeid + s ressurser fag forholdene arbeid + s foreningene Et …………………………………………………………….. selskap er et firma som produserer varer eller leverer tjenester i flere land. Mange firmaer tar ut ………………………………………………………………. i fattige land. Mange flernasjonale selskaper bruker billig …………………………………………. f.eks. i Sør‐Øst‐Asia. I mange land har …………………………………………………………… liten makt. På mange fabrikker i fattige land er ……………………………………………………….dårlige. KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 4 ‐ Elevbok Kapittel 1. Imperialisme Basiskunnskap 2019 32 Oppgave 36. Adjektiv og substantiv. Sett inn adjektiv som passer. (imperialistisk, fattig, økonomisk, mektig) ADJEKTIV SUBSTANTIV imperialisme fattigdom økonomi makt Land som ønsker å ha makt i andre land, har en …………………………………………. politikk. Det motsatte av rik er ……………………………………………….. Når et land eller et firma tjener penger på å utnytte et annet land, er det …………………………………………………….. imperialisme. En person som kan bestemme mye, er ………………………………………………….. Oppgave 37. Sett strek. Lag setning. Internasjonale selskaper tjener mye lite eller ikke noe skatt. Mange internasjonale selskaper betaler kan innbyggerne være fattige. Selv om et land har viktige naturressurser, på ressursene i fattige land. Flere internasjonale selskaper fabrikker. I noen land jobber barn på bruker billig arbeidskraft. På mange fabrikker i fattige land er utnytte mennesker i fattige land. Mange firmaer tjener penger på å arbeidsforholdene dårlige. KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 4 ‐ Elevbok Kapittel 1. Imperialisme Basiskunnskap 2019 33 Oppgave 38. Sett inn adjektivene som mangler. Når et land eller store selskaper tar kontroll over økonomien i et annet land, kaller vi det ………………………………………………….. imperialisme. Firmaer tar ut naturressurser i …………………………………………. land, men betaler lite eller ikke noe skatt. Selv om et land har …………………………………….. naturressurser, fortsetter innbyggerne i landet å være …………………………………… Flere internasjonale selskaper bruker …………………………………….. arbeidskraft f.eks. i Sør‐Øst‐Asia. Flere fabrikker bruker barn som arbeidskraft også. Ofte er arbeidsforholdene veldig ……………………………………………., og fagforeningene har liten makt. Ofte er lønningene …………………………………………. Snakk sammen i liten gruppe. Hvorfor var det vanskelig å få et stabilt styre i mange afrikanske land?  Delingen av Afrika  Økonomiske problemer  Korrupsjon  Mangel på utdanning Snakk sammen i liten gruppe. Gi eksempler på økonomisk imperialisme i dag.  Flernasjonale selskaper  Utnytting av naturressurser i fattige land  Utnytting av billig arbeidskraft i fattige land  Dårlige arbeidsforhold  Fagforeninger har liten makt KOPIERING IKKE TILLATT

…………………..

BASISKUNNSKAP 2019

RkJQdWJsaXNoZXIy MTE2MzYz