Samfunnsfag FVO modul 3 - Elevbok - Utdrag

SAMFUNNSFAG FOR MODUL 3 FORBEREDENDE VOKSENOPPLÆRING NORSKNIVÅ A2 ELEVBOK ASTRID BRENNHAGEN 2019

Samfunnsfag FVO modul 3 ‐ Elevbok Basiskunnskap 2019 1 SAMFUNNSFAG FOR MODUL 3 I FORBEREDENDE VOKSENOPPLÆRING FVO ELEVBOK Norsknivå A2 Navn: …………………………..…….. Det er ikke tillatt å kopiere fra elevboka. Astrid Brennhagen 2019 KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 3 ‐ Elevbok Basiskunnskap 2019 2 Illustrasjoner: Ingrid Brennhagen Foto: Bjørn Aalerud Spørsmål kan rettes til: Basiskunnskap Postboks 36 2018 Løvenstad Epost: post@basiskunnskap.no www.basiskunnskp.no KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 3 ‐ Elevbok Basiskunnskap 2019 3 Forord Samfunnsfag for modul 3 er et læremiddel i tråd med forsøkslæreplanen i samfunnsfag for forberedende voksenopplæring (FVO). Boka bygger på kompetansemålene etter modul 3. Læremiddelet består av elevbok og lærerperm. Elevboka inneholder tekster, ordforklaringer og oppgaver som styrker ordforståelsen. Lærerpermen består av to deler. Den første delen inneholder oppgaveark til hvert kapittel. Læreren kopierer aktuelle oppgaveark til elevene. Den andre delen inneholder tilleggsmateriell til hvert kapittel. Læreren kopierer og klipper opp det tilleggsmateriellet som passer for klassen. Samfunnsfag for modul 3 er skrevet for elever som nærmer seg A2‐nivå i norsk og for elever som nettopp har passert A2. Både elevboka og lærerpermen inneholder mange og varierte oppgaver som legger til rette for differensiering. Oppgavene dekker behovet for repetisjon, individuelt arbeid, samarbeid, muntlig og skriftlig trening. Det er en forutsetning at læreren bruker kart og bilder i presentasjoner for å illustrere teksten. Mitt ønske er at Samfunnsfag for modul 3 skal være et hjelpemiddel i arbeidet med å gi elevene tilpasset undervisning i tråd med gjeldende læreplan. Tilleggsmateriellet bakerst i permen kan læreren kopiere og klippe opp. Noen gode råd: Det anbefales å kopiere på tjukke ark til kort som brukes mange ganger. Ark i tjukkelse 160 gram/m2 er tilstrekkelig tynne til å kunne brukes i vanlige kopimaskiner. Det anbefales å lagre kortene i små gjennomsiktige poser med lås. Posene kan legges i A4‐lomme med toppåpning og hull som settes i perm. Et alternativ kan være å oppbevare de små posene med kort i gjennomsiktige plastbokser med lokk. Astrid Brennhagen KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 3 ‐ Elevbok Basiskunnskap 2019 4 Samfunnsfag for modul 3 i FVO. Læreplanmålene. Hovedområde Mål i læreplanen Kapittel i boka Demokrati og medborgerskap Trekke linjer fra ideene bak den amerikanske frigjøringskampen og den franske revolusjonen til den demokratiske utviklingen av Norge Kapittel 2. Den amerikanske revolusjonen Kapittel 3. Den franske revolusjonen Kapittel 4. Norge i 1814 Beskrive viktige trekk ved framveksten av likestilling i Norge, situasjonen i dag og framtidige utfordringer Kapittel 10. Arbeidsliv og velferdsstat Gjøre greie for framveksten av velferdsstaten og diskutere utfordringer for velferdssystemet i framtiden Kapittel 10. Arbeidsliv og velferdsstat Sammenligne hvordan politiske partier fremmer ulike verdier og interesser, knytte dette til aktuelle samfunnsspørsmål og reflektere over eget syn Kapittel 5. Demokrati Diskutere årsaker til og følger av kriminalitet og hvordan kriminalitet blir behandlet i rettssystemet Kapittel 6. Kriminalitet Individ, relasjoner og samfunn Gjøre greie for urbefolkningen i Norge og deres rolle i norsk historie Kapittel 8. Samene Diskutere viktigheten av god digital dømmekraft og kildekritikk Kapittel 12. Digital dømmekraft og kildekritikk Arbeidsliv, bærekraft og globalisering Undersøke hvilken samfunnsfaglig kompetanse som er relevant i framtidig utdanning og yrke med utgangspunkt i egne karriereplaner Kapittel 7. Yrke og utdanning Gjøre greie for teknologiske og samfunnsmessige endringer som følge av den industrielle revolusjonen Kapittel 9. Den industrielle revolusjonen Gjøre greie for fagforeningenes rolle i det demokratiske Norge og sentrale reguleringer i arbeidslivet Kapittel 10. Arbeidsliv og velferdsstat Beskrive geografiske hovedtrekk i verden og sammenlikne land og regioner, og forklare sammenhengen mellom naturressurser, næringer, bosetting og levemåte Kapittel 1. Verdensdelene Gi innhold til begrepet bærekraftig utvikling og gi eksempler på bruk og misbruk av ressurser i et individuelt, lokalt, nasjonalt og globalt perspektiv Kapittel 11. Bærekraft KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 3 ‐ Elevbok Basiskunnskap 2019 5 Innhold Kapittel 1. Verdensdelene side 7 Nord‐Amerika side 8 Canada side 9 USA side 9 Mexico side 9 Sør‐Amerika side 14 Afrika side 17 Asia side 21 Midtøsten side 21 Sør‐Asia side 21 Øst‐Asia side 22 Oseania side 26 Europa side 29 Vest‐Europa side 31 Øst‐Europa side 36 Mellom‐Europa side 40 Sør‐Europa side 43 Nord‐Europa side 46 Kapittel 2. Den amerikanske revolusjonen side 50 Europeerne kom side 50 Slavene side 51 Uavhengighetskrigen og uavhengighetserklæringen side 54 Ny grunnlov side 56 Kapittel 3. Den franske revolusjonen side 59 Frankrike før revolusjonen side 59 Revolusjonen 1789–1791 side 63 Ny grunnlov side 67 Borgerkrig og uro side 67 Følger av revolusjonene i Amerika og i Frankrike side 69 Kapittel 4. Norge i 1814 side 72 Den nye grunnloven side 72 Maktfordeling og ytringsfrihet side 75 Kapittel 5. Demokrati side 77 Politiske partier side 79 Kapittel 6. Kriminalitet side 97 Årsaker til kriminalitet side 101 Rettssikkerhet side 101 Domstolene side 101 Konfliktråd side 104 Kriminell lavalder side 104 Ulike typer straff side 104 Hvorfor straffer samfunnet lovbrytere? side 105 Følger av kriminalitet side 105 KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 3 ‐ Elevbok Basiskunnskap 2019 6 Kapittel 7. Yrke og utdanning side 109 Voksne og utdanning side 133 Rettigheter side 133 Videregående skole side 134 Ulike utdanningsprogram side 135 Fraværsregler på videregående skole side 136 Minoritetsspråklige søkere side 136 Voksenrett side 137 Egenskaper og kvalifikasjoner side 138 CV side 143 Søknad side 144 Jobbintervju side 146 Kapittel 8. Samene side 148 Den gamle samiske levemåten side 148 Kamp om de samiske områdene side 154 Fornorsking av samene side 156 Situasjonen i dag side 159 Kapittel 9. Den industrielle revolusjonen side 162 Dampmaskinen side 163 Transport side 167 Hvorfor startet den industrielle revolusjonen i Storbritannia? side 168 Arbeidsforholdene side 173 Leveforholdene side 175 Fagforeninger side 176 Karl Marx side 179 Flere land fikk industri side 181 Negative følger av den industrielle revolusjonen side 188 Kapittel 10. Arbeidsliv og velferdsstat side 192 Organisasjonene i arbeidslivet side 195 Rettigheter i arbeidslivet side 198 Likestilling side 201 8. mars side 202 Kapittel 11. Bærekraft side 205 Naturressurser side 205 Energikilder side 207 Global oppvarming side 209 Forbruk side 209 Kildesortering side 213 Gjenvinning og gjenbruk side 218 FNs bærekraftmål side 221 Kapittel 12. Digital dømmekraft og kildekritikk side 223 KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 3 ‐ Elevbok Kapittel 1. Verdensdelene Basiskunnskap 2019 7 MÅL MODUL 3: Beskrive geografiske hovedtrekk i verden og sammenlikne land og regioner, og forklare sammenhengen mellom naturressurser, næringer, bosetting og levemåte Kapittel 1. Verdensdelene  ørken – tørt område med sand og stein der det sjelden regner Det bor cirka 7,6 milliarder mennesker på jorda. Vi deler verden inn i seks verdensdeler. Verdensdelene heter Nord‐Amerika, Sør‐Amerika, Afrika, Asia, Oseania og Europa. Jorda har tre store verdenshav. Det er Atlanterhavet, Stillehavet og Det indiske hav. På jorda er det ørken, skog og fjell. Det er også mye is og vann på jorda. KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 3 ‐ Elevbok Kapittel 1. Verdensdelene Basiskunnskap 2019 8 Nord‐Amerika  urfolk – de første som kom til et sted og som ikke har et eget land  reservat – område der bare én folkegruppe kan bo. I reservater prøver amerikanske urfolk å ta vare på sine tradisjoner, sitt språk og sin levemåte.  naturressurser – råstoffer i naturen  næringsvei – måten et land tjener penger på  å handle – å kjøpe og selge Nord‐Amerika består av Canada, USA, Mexico, landene i Mellom‐Amerika og øyene i Karibia. Nord‐Amerika har 579 millioner innbyggere (2016). Da europeerne kom, ble amerikanske urfolk drept eller jagd bort. Mange døde av sykdommer som europeerne hadde med seg. Amerikanske urfolk måtte bo i reservater langt unna hjemstedet sitt. Også i dag bor amerikanske urfolk i reservater, men de fleste lever på samme måte som andre amerikanere. Kristoffer Columbus (1451–1506) var fra Italia, men flyttet til Portugal. Han reiste med skip mot vest for å komme til India. Da han møtte land, trodde Kristoffer Columbus at han hadde kommet til India. Han kalte derfor innbyggerne for indianere. Kristoffer Columbus hadde ikke kommet til India, men til Amerika. Leiv Eriksson (973–1020) var den første europeeren som kom til Amerika. Leiv Eriksson var fra Island. De fleste innbyggerne i Nord‐Amerika er etterkommere av europeiske innvandrere. Mange av innbyggerne er etterkommere av slaver som europeerne hentet fra Afrika. I Nord‐Amerika er det også mange innvandrere fra Asia. KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 3 ‐ Elevbok Kapittel 1. Verdensdelene Basiskunnskap 2019 9 Canada Canada er det nest største landet etter areal i verden. Det største landet etter areal er Russland. Canada har mye skog. Canada har mange naturressurser og handler mye med andre land. Bøndene dyrker hvete som de selger til andre land. Hovedstaden i Canada heter Ottawa. Landet har to offisielle språk. Det er fransk og engelsk. Det bor cirka 37 millioner (2018) i Canada. USA USA har 50 delstater. Det bor cirka 327 millioner (2018) i USA. USA er verdens tredje største land både etter areal og etter folketall. USA har mange naturressurser. I fjellene finnes kull, jernmalm, gull og sølv. USA har olje, mye skog og god jord. USA har mye industri og handler mye med andre land. Det er stor forskjell mellom fattige og rike i USA. Washington, New York og Los Angeles er tre viktige byer i USA. Washington er hovedstaden. New York er landets største by. Her ligger FNs hovedkontor. Los Angeles er en viktig by for filmindustrien. Mexico Mexico har cirka 129 millioner innbyggere (2017). Hovedstaden heter Mexico City. Olje og turisme er viktige næringsveier i Mexico. Bøndene i Mexico dyrker korn, sukkerrør, grønnsaker, frukt, bomull, ris og kaffe. Mange flytter til byene for å få jobb på fabrikkene. Fattige mennesker bor i slummen. Slum er et fattig område i en by. Husene er dårlige og mangler ofte strøm, vann og bad. Det er mye kriminalitet i slummen. KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 3 ‐ Elevbok Kapittel 1. Verdensdelene Basiskunnskap 2019 10 Oppgave 1. Bruk kart og finn land og hovedsteder. LAND HOVEDSTAD Canada Ottawa USA Washington Mexico Mexico City Nicaragua Managua El Salvador San Salvador Oppgave 2. Sett inn ordene på riktig sted. (Asia, Mexico, Canada, Afrika, Managua, Moskva, Nord‐Amerika, Nicaragua, Russland, Italia, Sør‐Amerika, Oseania, Lisboa, Europa, Portugal, Ottawa, Washington, Roma) VERDENSDEL LAND HOVEDSTAD Oppgave 3. Finn ord i teksten som betyr det motsatte. minste ↔………………………………. rike ↔…………………………………………….. dårlig ↔………………………………… kjøpe ↔………………………………………….. KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 3 ‐ Elevbok Kapittel 1. Verdensdelene Basiskunnskap 2019 11 Oppgave 4. Hvilket ord skal ut? Hvorfor? Se eksempelet. (land, verb, adjektiv, preposisjon) Canada, Eriksson, Mexico, USA Eriksson Eriksson er ikke et land. trodde, møtte, amerikansk, flyttet Italia, Oseania, Portugal, Russland god, dårlig, amerikansk, slum bor, til, fra, i Oppgave 5. Skriv riktig ord til hver forklaring. (slum, ørken, naturressurser, urfolk) Fattig område i en by der folk bor i dårlige hus Råstoffer i naturen De første menneskene som kom til sted og som ikke har eget land Tørt område med sand og stein der det sjelden regner KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 3 ‐ Elevbok Kapittel 1. Verdensdelene Basiskunnskap 2019 12 Oppgave 6. Hvilken by er det? Den største byen i USA. Her ligger FNs hovedkontor. Viktig by for filmindustrien i USA Hovedstaden i USA Hovedstaden i Canada Oppgave 7. Lag sammensatte ord og sett inn ordene i setningene. næring + s ressurser natur vei verden + s sted hjem deler hoved staden Turisme er en viktig …………………………………………………… i mange land. Skog, vann, fisk og olje er eksempler på ………………………………………….. Vi kan dele verden inn i seks …………………………………………………………… Stedet du kommer fra er ditt …………………………………………………………… Washington er …………………………………………………… i USA. KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 3 ‐ Elevbok Kapittel 1. Verdensdelene Basiskunnskap 2019 13 Oppgave 8. Sett inn verb i setningene. Nord‐Amerika ………………………………. av Canada, USA, landene i Mellom‐Amerika og øyene i Karibia. Kristoffer Columbus ………………… fra Italia og …………………………….. til Portugal. Leiv Eriksson var den første europeeren som ………………… til Amerika. Europeere ………………………………………. slaver fra Afrika. Bøndene i Canada …………………………… hvete som de ………………………… til andre land. Fattige mennesker …………………………… i slummen. USA …………………………. mange naturressurser. Oppgave 9. Finn et kart over USA og skriv opp navnet på minimum ti av statene. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. OPPGAVEARK I LÆRERPERMEN KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 3 ‐ Elevbok Kapittel 1. Verdensdelene Basiskunnskap 2019 14 Sør‐Amerika  å utrydde – å fjerne  regnskog – tett og vill skog i varme områder  ørken – tørt område med sand og stein  vulkan – fjell som spruter ut flytende stein (lava)  å smugle – å ta med seg ting ulovlig over en landegrense Det er tolv land i Sør‐Amerika. På 1500‐tallet kom europeere til Sør‐Amerika. Innbyggerne i dag er etterkommere etter urfolk og europeere. De fleste i Sør‐Amerika snakker spansk eller portugisisk. Urfolkenes språk er nesten utryddet. I Sør‐Amerika er det stor forskjell mellom fattige og rike. Mange flytter til andre land for å prøve å finne arbeid. Sør‐Amerika har verdens største regnskog med mange planter og dyr. Brasil er det største landet i Sør‐Amerika og har cirka 209 millioner innbyggere. Hovedstaden i Brasil heter Brasilia. Sør‐Amerika har nesten 423 millioner innbyggere. Den lengste elva i Sør‐Amerika heter Amazonas og er 6516 km lang. Fjellkjeden Andes går langs Sør‐Amerikas vestkyst. I Sør‐Amerika er det regnskog, ørken, vulkaner og isbreer. I Venezuela er det mye olje. Argentina selger mye kjøtt. I flere søramerikanske land produserer folk narkotika ulovlig. Narkotika blir smuglet til Nord‐Amerika og Europa. KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 3 ‐ Elevbok Kapittel 1. Verdensdelene Basiskunnskap 2019 15 Oppgave 10. Bruk kart og finn disse landene og hovedstedene. LAND HOVEDSTAD Brasil Brasilia Argentina Buenos Aires Chile Santiago Venezuela Caracas Colombia Bogota Peru Lima Ecuador Quito Bolivia La Paz Oppgave 11. Hvilket ord skal ut? Bruk ordet i setningen. spansk, Brasil, portugisisk, engelsk ……………………………………………….. …………………………………. er det største landet i Sør‐Amerika. lang, stor, fattig, snakker …………………………………………… De fleste i Sør‐Amerika ……………………………….. spansk eller portugisisk. elv, vest, øst, nord, sør ……………………………………….. Sør‐Amerikas lengste ………………………….. heter Amazonas. ørken, regnskog, vulkan, selger Argentina ………………………………………. mye kjøtt. KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 3 ‐ Elevbok Kapittel 1. Verdensdelene Basiskunnskap 2019 16 Oppgave 12. Sett strek. Lag setninger. På 1500‐tallet kom europeere utryddet. Innbyggerne er etterkommere til Sør‐Amerika. Urfolkenes språk er nesten etter urfolk og europeere. Det er stor forskjell mellom rike spansk eller portugisisk. De fleste i Sør‐Amerika snakker og fattige. Sør‐Amerika har verdens Brasilia. Hovedstaden i Brasil heter største regnskog. Den lengste elva i Sør‐Amerika heter Amazonas. Oppgave 13. Sett inn ordene som mangler. Fjellkjeden Andes går langs Sør‐Amerikas …………………………………... I ………………………………………………… er det regnskog, ørken, vulkaner og isbreer. I Venezuela ……………………… det mye olje. Argentina …………………………………….. mye kjøtt. I flere søramerikanske land produserer folk ………………………………….. ulovlig. Narkotika blir ……………………………………………….. til Nord‐Amerika og Europa. KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 3 ‐ Elevbok Kapittel 1. Verdensdelene Basiskunnskap 2019 17 Afrika  savanne – gresslette  slave – ufri person som andre eier og bestemmer over Slavene måtte jobbe uten å få lønn.  koloni – område utenfor et lands grenser som dette landet har kontroll over  gjeld – penger du har lånt og som du må betale tilbake Verdens største ørken heter Sahara og ligger i Nord‐Afrika. En ørken er et område med mye sand og stein. Det regner sjelden der. Sør for Sahara er det regnskog, fjell og savanner. På savannene er det løver, elefanter, sebraer og sjiraffer. LØVE ELEFANT SEBRA SJIRAFF Turister reiser til Afrika for å se på ville dyr og for å bade ved kysten. Afrikas høyeste fjell heter Kilimanjaro og er 5896 meter høyt. Victoriasjøen er Afrikas største innsjø. I Afrika finnes det mange forskjellige folkegrupper og språk. De første europeerne kom til Afrika på 1500‐tallet. De tok folk til fange og solgte dem som slaver i Amerika. På 1800‐tallet tok europeere kolonier og bestemte over nesten hele Afrika. Landene i Afrika produserte mat og råvarer som Europa ville ha. Afrika har mange naturressurser som f.eks. jord, gull, jernmalm, olje og gass. Likevel er mange land i Afrika fattige. Mange land i Afrika har høy gjeld og må selge råvarer til andre land for å kunne betale gjelda. KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 3 ‐ Elevbok Kapittel 1. Verdensdelene Basiskunnskap 2019 18 Dette fører til at afrikanske land har lite penger til å utvikle industri, bygge skoler og sykehus. Mange dør av aids, og mange barn blir foreldreløse. Afrika har over 1,2 milliarder innbyggere. Oppgave 14. Bruk kart og finn disse landene og hovedstedene. LAND HOVEDSTAD Kenya Nairobi Libya Tripoli Zimbabwe Harare Egypt Kairo Etiopia Addis Abeba Zambia Lusaka Angola Luanda Eritrea Asmara Oppgave 15. Sett inn ordene på riktig sted. (savanne, Eritrea, løve, elefant, ørken, Egypt, regnskog, fjell, sebra, sjiraff, Kenya, Libya) LANDSKAP DYR LAND KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 3 ‐ Elevbok Kapittel 1. Verdensdelene Basiskunnskap 2019 19 Oppgave 16. Hvilket ord skal ut? Hvorfor? Se eksempelet. (landskap, sykdom, dyr, naturressurs, verb, by, adjektiv) Ørken, regnskog, fjell, sebra sebra Sebra er ikke landskap. selge, elefant, sjiraff, sebra gull, jord, bade, olje foreldreløs, aids, tuberkulose, malaria produsere, selge, sykdom, bade Kairo, Nairobi, Tripoli, fattig fattig, høy, stor, produsere KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 3 ‐ Elevbok Kapittel 1. Verdensdelene Basiskunnskap 2019 20 Oppgave 17. Sett strek. Lag setninger. Europeere startet med europeere kolonier. På 1800‐tallet tok slavehandel på 1500‐tallet. Landene i Afrika produserte heter Kilimanjaro. Afrikas høyeste fjell råvarer som Europa ville ha. Victoriasjøen er Afrikas største innsjø. Det finnes mange folkegrupper og språk i Afrika. Oppgave 18. Sett inn verb i presens. Verdens største ørken …………………………………. Sahara og …………………………………. i Nord‐Afrika. En ørken …………………………………. et område med mye sand og stein. Det …………………………………. sjelden der. Turister …………………………………. til Afrika for å se på ville dyr og for å bade ved kysten. Afrikas høyeste fjell …………………………………. Kilimanjaro og …………………………………. 5896 meter høyt. I Afrika …………………………………. det mange forskjellige folkegrupper og språk. OPPGAVEARK I LÆRERPERMEN KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 3 ‐ Elevbok Kapittel 1. Verdensdelene Basiskunnskap 2019 21 Asia  å okkupere – å ta kontroll over  å produsere – å lage  demokrati – folkestyre  diktatur – en person eller ei gruppe personer bestemmer alt Asia er den største verdensdelen både etter areal og folketall. Asia har over 4,46 milliarder innbyggere. Ris er viktig i Asia. Bønder i Asia dyrker 90 % av all risen i verden. Asia produserer og selger mange varer. Verdens største innsjø heter Kaspihavet og ligger i Asia. Midtøsten Vest i Asia ligger et område som vi kaller Midtøsten. Der er det mye ørken. Landene Saudi‐Arabia, Iran, Irak, Kuwait og De forente arabiske emirater produserer mye olje. Staten Israel ble dannet i 1948, og det er konflikt mellom Israel og palestinerne. Israel okkuperte palestinske områder i 1967. Konflikten handler om hvem som har rett til å kontrollere og bo i området. Kurderne, som bor i deler av Iran, Irak, Syria og Tyrkia, ønsker en egen stat. I området har det vært krig og uro i flere tiår. I Afghanistan har det vært krig siden 1978. Sør‐Asia India er verdens nest største land etter folketall og har over 1,3 milliarder innbyggere. India har vært britisk koloni, men ble selvstendig i 1947. Pakistan og Bangladesh var tidligere en del av India. Sri Lanka er ei øy sør for India. KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 3 ‐ Elevbok Kapittel 1. Verdensdelene Basiskunnskap 2019 22 Mount Everest er på 8848 meter og er verdens høyeste fjell. Mount Everest ligger på grensa mellom Nepal og Tibet. Industri er en viktig næringsvei, og mange jobber i elektronikkfabrikker og tekstilfabrikker. Turisme er også en viktig næringsvei f.eks. i Thailand og på Sri Lanka. Øst‐Asia Kina er verdens største land etter folketall og har over 1,4 milliarder innbyggere. Hovedstaden i Kina heter Beijing. Kina har blitt en økonomisk stormakt og har mye industri. I Japan er industri en viktig næringsvei. Hovedstaden i Japan heter Tokyo og er verdens største by. I 1945, etter den andre verdenskrigen, ble Korea delt i to, Nord‐Korea og Sør‐Korea. Nord‐Korea har diktatur og er et fattig land. Sør‐Korea har demokrati og er et rikt land. Oppgave 19. Sett inn riktig ord. Verdens høyeste fjell: ……………………………………………………………… Verdens største innsjø: ……………………………………………………………. Verdens største by: …………………………………………………………………. Verdens største land etter folketall: …………………………………………. Oppgave 20. Finn ord i teksten som betyr det motsatte. minste ↔…………………………… kjøper ↔……………………………… laveste ↔…………………………… nord↔………………………………… diktatur ↔………………………… vest ↔………………………………… KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 3 ‐ Elevbok Kapittel 1. Verdensdelene Basiskunnskap 2019 23 Oppgave 21. Bruk kart og finn disse landene og hovedstedene. LAND HOVEDSTAD Kina Beijing Iran Teheran Japan Tokyo Bangladesh Dacca Pakistan Islamabad Afghanistan Kabul Irak Bagdad Tyrkia Ankara Saudi‐Arabia Riyadh Thailand Bangkok Sri Lanka Colombo Syria Damaskus Nepal Katmandu India New Delhi KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 3 ‐ Elevbok Kapittel 1. Verdensdelene Basiskunnskap 2019 24 Oppgave 22. Sett inn ord til hver forklaring. (næringsveier, demokrati, diktatur, ris, tekstilfabrikk, koloni) Fabrikk som lager klær Industri, turisme og jordbruk er eksempler på … Område utenfor et lands grenser som dette landet kontrollerer Det viktigste jordbruksproduktet i Asia Folkestyre En person eller ei gruppe personer bestemmer alt i et land Oppgave 23. Sett strek. Lag setninger. Asia er den største all risen i verden. Bøndene i Asia dyrker 90 % av verdensdelen. Kaspihavet er verdens største innsjø. Verdens høyete fjell heter stat. Kurderne ønsker å få en egen Mount Everest. Kina er verdens største land etter folketall. KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 3 ‐ Elevbok Kapittel 1. Verdensdelene Basiskunnskap 2019 25 Oppgave 24. Hvilket ord skal ut? Bruk ordet i setningen. Beijing, Ankara, Tokyo, Kaspihavet …………………………………………… …………………………………………. er verdens største innsjø. krig, uro, konflikter, Japan ……………………………………………….. Hovedstaden i …………………………………….. heter Tokyo. industri, okkupere, ta, kontrollere ………………………………………….. I Japan er ………………………………………… en viktig næringsvei. Iran, Irak, olje, Syria ……………………………………….. Land i Midtøsten produserer mye ……………………………………. Oppgave 25. Sett inn ordene på riktig sted. (Kina, japansk, India, syrer, tyrkisk, Pakistan, iraner) LAND NASJONALITET PERSON kinesisk kineser Japan japaner Syria syrisk Tyrkia tyrker indisk inder pakistansk pakistaner Iran iransk OPPGAVEARK I LÆRERPERMEN KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 3 ‐ Elevbok Kapittel 1. Verdensdelene Basiskunnskap 2019 26 Oseania  reservat – område der bare én folkegruppe kan bo. I reservater prøver urfolk å ta vare på sine tradisjoner, sitt språk og sin levemåte.  urfolk – de første som kom til sted og som ikke har et eget land Oseania er den minste verdensdelen og består av Australia og noen små land og øyer i Stillehavet. Oseania har nesten 36 millioner innbyggere. Australia har 25,6 millioner innbyggere. Australia har både store gårder og moderne storbyer. De største byene og de fleste fabrikkene i Australia ligger ved kysten. Hovedstaden heter Canberra og ligger inne i landet. Sidney er den største byen. Inne i landet er det store og moderne gårder. De vanligste husdyrene er kuer og sauer. Australia ble britisk koloni i 1770. På 1800‐tallet oppdaget folk gull, og mange innvandrere kom til landet. Innvandrerne drepte eller jagde bort urfolket. Urfolket heter aboriginer. De fleste innbyggere i dag er etterkommere etter europeiske og asiatiske innvandrere. Det er egne reservater for aboriginene. Oppgave 26. Bruk kart og finn disse landene og hovedstedene. LAND HOVEDSTAD Australia Canberra New Zealand Wellington KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 3 ‐ Elevbok Kapittel 1. Verdensdelene Basiskunnskap 2019 27 Oppgave 27. Lag sammensatte ord og sett inn ordene i setningene. etter byer stor kommere verden + s staden hoved delen ur folket De fleste innbyggerne er ……………………………………………. etter europeiske og asiatiske innvandrere. Oseania er den minste …………………………………………………………… Australia har moderne ………………………………………………………... Canberra er ……………………………………………. i Australia. …………………………………………….. i Australia heter aboriginer. Oppgave 28. Sett inn ordene som mangler. Den minste verdensdelen heter ……………………………………………………… Det største landet i Oseania heter ………………………………………………….. Den største byen i Australia heter …………………………………………………. Hovedstaden i Australia heter ………………………………………………………. I 1770 ble Australia britisk …………………………………………………………….. KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 3 ‐ Elevbok Kapittel 1. Verdensdelene Basiskunnskap 2019 28 Oppgave 29. Hvilket ord skal ut? Hvorfor? Se eksempelet. (dyr, adjektiv, metall, verb, by, preposisjon, land) ku, sau, hest, oppdaget oppdaget Oppdaget er ikke dyr. moderne, gull, sølv, jern stor, britisk, liten, moderne ligger, koloni, oppdager, heter Sidney, Australia, Wellington, Canberra i, ved, etter, folk Storbritannia, Australia, New Zealand, Oseania OPPGAVEARK I LÆRERPERMEN KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 3 ‐ Elevbok Kapittel 1. Verdensdelene Basiskunnskap 2019 29 Europa  kanal – kunstig elv som mennesker har lagd  mølle – fabrikk som lager mel  sagbruk – fabrikk som skjærer opp tømmer til planker  nest minst – en annen er mindre  nest størst – en annen er større  nest eldst – en annen er eldre  nest yngst – en annen er yngre Europa er den nest minste verdensdelen. Europa har hav i nord, vest og sør. Uralfjellene i Russland er grensa mot øst. Menneskene har brukt nesten all naturen. F.eks. har menneskene hogd trær, dyrket jorda, lagd kanaler, lagt elver i rør og bygd veier, jernbaner og byer. Europa har mange store elver. Den største elva i Europa heter Volga. De første menneskene bodde ved ei elv. I elva kunne de fiske, og ved elva var det jord som de kunne dyrke. KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 3 ‐ Elevbok Kapittel 1. Verdensdelene Basiskunnskap 2019 30 Nede i jorda og i fjellet finnes kull, jern, olje og gass. I nærheten av slike naturressurser bygde menneskene fabrikker. De første fabrikkene lå ved ei elv. Vannet i elvene kunne drive møller og sagbruk. Folk kunne også bruke vannet i elvene til å lage elektrisk strøm. Europa har mer enn 700 millioner innbyggere. Mer enn halvparten av innbyggerne bor i byer. Oppgave 30. Sett strek. Lag setninger. Europa er den nest minste og sør. Europa har hav i nord, vest er grensa mot øst. Uralfjellene i Russland verdensdelen. Den største elva jern, olje og gass. I jorda og i fjellet finnes kull, i Europa heter Volga. De første fabrikkene lå ved ei elv. Europa har mer enn 700 lager mel. Ei mølle er en fabrikk som som sager opp tømmer til planker. Et sagbruk er en fabrikk millioner innbyggere. OPPGAVEARK I LÆRERPERMEN KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 3 ‐ Elevbok Kapittel 1. Verdensdelene Basiskunnskap 2019 31 Vest‐Europa Nummer på kartet Land Hovedstad 1 Irland Dublin 2 Storbritannia London 3 Frankrike Paris 4 Belgia Brussel 5 Nederland Amsterdam 6 Tyskland Berlin  monarki – land som har dronning eller konge  republikk – land som velger president  demokrati – folkestyre  velferdsstat – et land der myndighetene passer på at alle har det de trenger  industri – fabrikker  havn – kai, brygge, et sted der båter kan legge til På slutten av 1700‐tallet og på begynnelsen av 1800‐tallet fikk de vesteuropeiske landene industri. Flere av landene tok kolonier der de hentet billige råvarer. KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 3 ‐ Elevbok Kapittel 1. Verdensdelene Basiskunnskap 2019 32 Kanaler og skip var viktige for å transportere varer og mennesker. Fra byene som ligger ved kysten går det også i dag skip med varer til andre land. Skip fra hele verden kommer inn til havnene med varer. Etter hvert har landene bygd jernbane, motorveier og flyplasser. Noen av landene har konge eller dronning. Et land som har konge eller dronning, er et monarki. Noen land velger president. Et land som har president, er republikk. Alle landene i Vest‐Europa har demokrati. Folket velger politikere som styrer landet. De fleste innbyggerne i Vest‐Europa jobber i butikk, på kontor, i barnehage, på skole eller med transport. Mange er fiskere eller bønder. Landene i Vest‐Europa er velferdsstater. Det betyr at staten passer på at alle har det de trenger. Alle får gå på skolen. Du får hjelp når du er syk. Når du mister jobben eller går av med pensjon, får du penger. Oppgave 31. Sett inn ord til hver forklaring. (skip, kyst, monarki, mølle, kanal, havn, republikk) Stor båt Der land møter hav Brygge der båter kan legge til Kunstig elv som mennesker har lagd Fabrikk som lager mel Land som velger president Land som har konge eller dronning KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 3 ‐ Elevbok Kapittel 1. Verdensdelene Basiskunnskap 2019 33 Oppgave 32. Skriv navn på hovedstaden i hvert land. Hovedstaden i Tyskland heter Hovedstaden i Irland heter Hovedstaden i Nederland heter Hovedstaden i Belgia heter Hovedstaden i Frankrike heter Hovedstaden i Storbritannia heter Oppgave 33. Hvilket ord skal ut? Hvorfor? Se eksemplet. (land, verb, hovedstad, arbeidsplass) Frankrike, Dublin, Tyskland, Belgia Dublin Dublin er ikke land. Paris, Berlin, London, Tyskland velger, skole, jobber, styrer sykehus, skole, syk, barnehage KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 3 ‐ Elevbok Kapittel 1. Verdensdelene Basiskunnskap 2019 34 Oppgave 34. Hvilket ord skal ut? Bruk ordet i setningen. betyr, ligger, går, kolonier …………………………..…………….. På 1800‐tallet tok vesteuropeiske land …………………………..…………….. kommer, jobber, monarki, mister …………………………..…………….. Et land som har konge eller dronning, er et …………………………..………… republikk, får, er, har …………………………..…………….. I en …………………………..…………….. velger innbyggerne president. trenger, jernbane, motorvei, flyplass …………………………..…………….. I en velferdsstat får innbyggerne det de …………………………..…………….. Oppgave 35. Lag sammensatte ord og sett inn ordene i setningene. velferd + s hage barn + e plassen fly stat rå vei motor varer En ……………………………………. er et sted barna er når foreldrene jobber. ……………………………………. ved Oslo heter Gardermoen. Det er ikke lov å sykle eller gå på en ……………………………………. Vesteuropeiske land hentet ……………………………………. fra koloniene. I en ………………………………………. har innbyggerne det de trenger. KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 3 ‐ Elevbok Kapittel 1. Verdensdelene Basiskunnskap 2019 35 Oppgave 36. Skriv navn på landene. 1 2 3 4 5 6 Oppgave 37. Se på kartet og svar på spørsmålene. Hvilket land ligger øst for Nederland? Hvilket land ligger sør for Nederland? Hvilket land ligger sør for Belgia? Hvilket land ligger nord for Frankrike? Hvilke land ligger vest for Tyskland? OPPGAVEARK I LÆRERPERMEN KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 3 ‐ Elevbok Kapittel 1. Verdensdelene Basiskunnskap 2019 36 Øst‐Europa Nummer på kartet Land Hovedstad 1 Estland Tallinn 2 Latvia Riga 3 Litauen Vilnius 4 Polen Warszawa 5 Hvite‐Russland Minsk 6 Ukraina Kiev 7 Moldova Chișinău 8 Romania Bucuresti 9 Bulgaria Sofia 10 Russland (vestlig del) Moskva KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 3 ‐ Elevbok Kapittel 1. Verdensdelene Basiskunnskap 2019 37  å være arbeidsledig – å ikke ha jobb  å ha dårlig råd – å ha for lite penger  kraftverk – sted som lager strøm  å forurense – å ødelegge vann, luft og jord  atomkraftverk – kraftverk som lager strøm ved å spalte atomer Fra 1917 til 1991 var de fleste av de østeuropeiske landene en del av Sovjetunionen. Lederne i Moskva styrte Sovjetunionen, og kommunistpartiet var det eneste lovlige partiet. Staten eide jorda og fabrikkene. I 1991 ble det slutt på Sovjetunionen. Privatpersoner kjøpte gårder og fabrikker. Etter 1991 var mange arbeidsledige, og mange hadde dårlig råd. De østeuropeiske landene fikk flere kraftverk og fabrikker. Industrien forurenset. Øst‐Europa har mange atomkraftverk. Oppgave 38. Sett inn ord til hver forklaring. (industri, kraftverk, lite penger, å forurense, arbeidsledig) fabrikker sted som lager strøm å ødelegge vann, luft og jord Han har ikke jobb. Han er … Han har ikke råd. Han har … Oppgave 39. Sett inn verb i preteritum. (å eie) Staten ………………………………… jorda og fabrikkene. (å bli) I 1991 ………………………………… det slutt på Sovjetunionen. (å være) Kommunistpartiet ………………………… det eneste lovlige partiet. (å få) Mange ………………………………… dårlig råd. KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 3 ‐ Elevbok Kapittel 1. Verdensdelene Basiskunnskap 2019 38 Oppgave 40. Hvilket ord skal ut? Bruk ordet i setningen. Estland, Litauen, Moskva, Latvia ………………………………….. ………………………………….. er hovedstaden i Russland. Tallin, Sofia, Moskva, Polen ………………………………….. Warszawa er hovedstaden i ………………………………….. arbeidsledig, øst, vest, nord ………………………………….. Når du har mistet jobben, er du ………………………………….. Minsk, Ukraina, Vilnius, Riga ………………………………….. Kiev er hovedstaden i ………………………………….. Oppgave 41. Sør for Estland ligger Vest for Hviterussland ligger Vest for Ukraina ligger Nord for Bulgaria ligger Øst for Hviterussland ligger Mellom Estland og Litauen ligger Sør for Romania ligger KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 3 ‐ Elevbok Kapittel 1. Verdensdelene Basiskunnskap 2019 39 Oppgave 42. Skriv navn på land og hovedstad. LAND HOVEDSTAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KOPIERING IKK TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 3 ‐ Elevbok Kapittel 1. Verdensdelene Basiskunnskap 2019 40 Mellom‐Europa Nummer på kartet Land Hovedstad 1 Sveits Bern 2 Østerrike Wien 3 Tsjekkia Praha 4 Slovakia Bratislava 5 Ungarn Budapest Landene i Mellom‐Europa har ikke kyst. Derfor er elvene viktige. Varene blir transportert på elvene til havet. KORN BONDE GÅRD TRAKTOR KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 3 ‐ Elevbok Kapittel 1. Verdensdelene Basiskunnskap 2019 41 Det er høye fjell i Mellom‐Europa. Jorda er god, og bøndene dyrker korn, grønnsaker og frukt. Mange av innbyggerne bor i byer. Ungarn og Tsjekkoslovakia var mellom 1945 og 1990 en del av Øst‐ Europa. Nå er Tsjekkoslovakia delt i Tsjekkia og Slovakia. Etter 1990 ble Ungarn, Tsjekkia og Slovakia demokratiske land. Oppgave 43. Hvilket ord skal ut? Bruk ordet i setningen. Praha, Ungarn, Tsjekkia, Sveits …………………………………. Hovedstaden i Tsjekkia heter …………………………………. Praha, Budapest, Tsjekkia, Bern …………………………………… Praha er hovedstaden i …………………………………. korn, høye, grønnsaker, frukt …………………………………. Det er …………………………………. fjell i Mellom‐Europa. Sveits, Østerrike, bøndene, Ungarn …………………………………. …………………………………. dyrker korn, grønnsaker og frukt Oppgave 44. Sett inn ordene som mangler. (kyst, delt, varer, dyrker, viktige) Landene i Mellom‐Europa har ikke …………………………………. Derfor er elevene …………………………………. …………………………………. blir transportert på elvene. Bøndene …………………………………. korn, grønnsaker og frukt. Nå er Tsjekkoslovakia …………………………………. i Tsjekkia og Slovakia. KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 3 ‐ Elevbok Kapittel 1. Verdensdelene Basiskunnskap 2019 42 Oppgave 45. Hvilket land ligger øst for Ungarn? Hvilket land ligger vest for Tsjekkia? Hvilket land ligger sør for Sveits? Hvilke land ligger nord for Slovakia? Hvilket land ligger vest for Sveits? 1 Hovedstaden i Ungarn heter 2 Hovedstaden i Slovakia heter 3 Hovedstaden i Østerrike heter 4 Hovedstaden i Tsjekkia heter 5 Hovedstaden i Sveits heter KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 3 ‐ Elevbok Kapittel 1. Verdensdelene Basiskunnskap 2019 43 Sør‐Europa Nummer på kartet Land Hovedstad 1 Portugal Lisboa 2 Spania Madrid 3 Italia Roma 4 Slovenia Ljubjana 5 Kroatia Zagreb 6 Bosnia Herzegovina Sarajevo 7 Serbia Beograd 8 Albania Tirana 9 Makedonia Skopje 10 Hellas Aten KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 3 ‐ Elevbok Kapittel 1. Verdensdelene Basiskunnskap 2019 44  næringsvei – måte et land tjener penger på  badestrand – sted nær vann der du kan ligge og sole deg. Flertall: badestrender  å frakte – å transportere  turist – feriegjest  tørr – motsatt av våt I Middelhavet er det mange øyer. Turisme er en viktig næringsvei for landene rundt Middelhavet. Mange millioner turister kommer hvert år til badestrendene rundt Middelhavet. Mange innbyggere i Sør‐Europa jobber på fabrikker. Helles har mange skip som frakter varer over hele verden. I Sør‐Europa er det varmt og tørt om sommeren og ikke så kaldt om vinteren. Hvis jorda får nok vann, kan bøndene dyrke frukt, korn og grønnsaker. Oppgave 46. Fyll ut skjemaet. (sommer, Madrid, Roma, vinter, druer, bananer, pærer, høst, vår, epler, Lisboa, Beograd) ÅRSTID FRUKT HOVEDSTAD Oppgave 47. Hvilket ord skal ut? Lisboa, Madrid, Albania, Roma ……………………………………….. Italia, Zagreb, Hellas, Kroatia ……………………………………….. Serbia, Slovenia, Aten, Spania ……………………………………….. bor, jobber, fabrikker, dyrker ……………………………………….. KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 3 ‐ Elevbok Kapittel 1. Verdensdelene Basiskunnskap 2019 45 Oppgave 48. Skriv navn på landene. LAND HOVEDSTAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OPPGAVEARK I LÆRERPERMEN KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 3 ‐ Elevbok Kapittel 1. Verdensdelene Basiskunnskap 2019 46 Nord‐Europa Nummer på kartet Land Hovedstad 1 Island Reykjavik 2 Norge Oslo 3 Sverige Stockholm 4 Finland Helsinki 5 Danmark København BONDE KORN POTETER GRØNNSAKER KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 3 ‐ Elevbok Kapittel 1. Verdensdelene Basiskunnskap 2019 47  skatt – en del av lønna som går til stat og kommune  monarki – land som har konge eller dronning  republikk – land som velger president  råstoff – det du trenger for å lage en vare De nordeuropeiske landene har demokrati. Innbyggerne velger politikere som kan bestemme i landet. De fleste innbyggerne har gått lenge på skole, og de fleste har jobb. Folk betaler en del av lønna i skatt. Skattepengene går for eksempel til skoler, barnehager, sykehus, pensjoner, veier og politi. Danmark, Norge og Sverige er monarkier og har konge eller dronning. Finland og Island er republikker og velger president. Hav, skog, fjell og jord er viktige naturressurser. Naturressursene gir oss råstoffer. Vi trenger råstoffer når vi skal lage noe. Trær fra skogen er råstoff for å lage papir eller bygge hus. I fjellet er det jern som fabrikker bruker til å lage f.eks. verktøy og kjøkkenredskaper. Bøndene bruker jorda til å dyrke korn, poteter og grønnsaker. Oppgave 49. Hvilket ord skal ut? Bruk ordet i setningen. Island, Helsinki, Oslo, Stockholm …………………………………. Reykjavik er hovedstaden på …………………………………. Danmark, Norge, Sverige, Helsinki …………………………………. …………………………………. er hovedstaden i Finland. kniv, velger, gaffel, skje …………………………………. Innbyggerne …………………………………. politikere som skal bestemme. trenger, skog, fjell, jord …………………………………. Innbyggerne har det de …………………………………. KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 3 ‐ Elevbok Kapittel 1. Verdensdelene Basiskunnskap 2019 48 Oppgave 50. Hovedstaden i Finland heter Hovedstaden i Sverige heter Hovedstaden i Danmark heter Hovedstaden i Norge heter Hovedstaden på Island heter HAMMER SAG SAKS BOKSÅPNER GAFFEL STEIKEPANNE ØSE SLIKKEPOTT KOPIERING IKKE TILLATT

Samfunnsfag FVO modul 3 ‐ Elevbok Kapittel 1. Verdensdelene Basiskunnskap 2019 49 Oppgave 51. Lag sammensatte ord og sett inn ordene i setningene. natur redskaper kjøkken ressurser skatt + e hus syke penger grønn saker Hav, skog, fjell og jord er viktige ………………………………………………………. Tomater, salat, agurk og gulrøtter er ………………………………………………… Gaffel, kniv og steikepanne er ………………………………………………………. Når vi er syke, kan vi få hjelp på et …………………………………………………… ………………………………………………………. går til skoler, veier og sykehus. Oppgave 52. Skriv navn på landene. 1 2 3 4 5 OPPGAVEARK OG TILLEGGSMATERIELL I LÆRERPERMEN KOPIERING IKKE TILLATT

RkJQdWJsaXNoZXIy MTE2MzYz